Regulamin

Regulamin zakupów sklepu internetowego ENGELUX


Sklep Internetowy (zwany dalej także „Sklepem” lub „Sprzedającym”), działający pod domeną
engelux.pl prowadzony jest przez Cezary Zawadzki, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ENGELUX Cezary Zawadzki na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydent Miasta Kielce pod numerem 18654/99/H. Siedziba firmy znajduje się przy ul. Warszawska 78, 28-366 Małogoszcz pod numerem NIP 9591253630.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym Engelux, zwaną dalej "Klientem" lub "Kupującym" jest konsument (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta (przedsiębiorca). Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego Engelux jest Firma ENGELUX Cezary Zawadzki.

2. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez ENGELUX Cezary Zawadzki na stronie Engelux w chwili składania zamówienia.
3. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej sklepu Engelux podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT, chyba że oferta stanowi inaczej. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena podana przy każdym produkcie nie zawiera kosztów przesyłki. 
4. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedającego.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących tj. zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji. 


§ 2

Realizacja zamówień

1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone  w soboty, w niedziele oraz w święta będą przyjmowane do realizacji następnego dnia roboczego. Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień złożonych w dni powszednie po godzinie 13.00 następnego dnia roboczego.
2. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedającego potwierdzająca złożenie zamówienia wraz z kwotą do zapłaty. Zamówienia zostaną zrealizowane po otrzymaniu przedpłaty na konto bankowe sklepu lub potwierdzeniu innej formy płatności w momencie wyboru formy płatności.
3. W przypadku, gdy Kupującym jest konsument, termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni od otrzymania przez Sprzedającego zamówienia, chyba że strony określą inny termin realizacji zamówienia.
4. Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu, gdy zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane. 
5. Za datę zrealizowania zamówienia uważa się datę jego przekazania przewoźnikowi.
6. Zasady odbioru Towaru od przewoźnika określa przewoźnik w miarę możliwości po konsultacji z Kupującym.
7. Wszystkie towary dostępne w Sklepie Internetowym dostępne są także w Sklepie Stacjonarnym, są one synchronizowane kilka razy dziennie. Z tego powodu może zdarzyć się brak danego towaru pomimo jego dostępności w Sklepie Internetowym. W razie wystąpienia takiej sytuacji Kupujący będzie niezwłocznie powiadamiany o brakach w zamówionym towarze oraz będzie miał możliwość anulowania zamówienia, wybrania zamiennika lub realizacja zamówienia zostanie odłożona do czasu fizycznego pojawienia się towaru w Sklepie Stacjonarnym. Sprzedający zobowiązuje się do jak najszybszego uzupełnienia brakującego towaru.
8. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.
9. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności:

- gotówka

- przelew bankowy na konto firmy

- przedpłata na konto bankowe

- za pobraniem

10. Za termin płatności uważa się wpłynięcie środków na rzecz Sprzedającego.
11. W sytuacji, kiedy Kupujący wybiera przedpłatę, termin płatności wynosi 3 dni od dnia zawarcia umowy.
12. W przypadku odbioru produktu w Engelux Cezary Zawadzki, przy wcześniejszej płatności lub płatności gotówką, Klient jest zobowiązany do jego odebrania najpóźniej do pięciu dni roboczych w godzinach otwarcia Sklepu Stacjonarnego, od momentu otrzymania informacji o możliwości odbioru.
13. W przypadku odbioru produktu z Engelux Cezary Zawadzki przy przedpłacie Klient jest zobowiązany do jego odebrania najpóźniej do pięciu dni roboczych od momentu otrzymania informacji o możliwości odbioru. Możliwy jest wtedy odbiór
pn.-pt. 8-00 do 17-00 sob. 8-00 do 13-00 po wcześniejszym uzgodnieniu tego ze Sprzedającym.
14. W przypadku nieodebrania towaru w terminie podanym w punktach 12 i 13 Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów magazynowania.
15. W przypadku odbioru osobistego w Engelux Cezary Zawadzki przy przedpłacie odbierający towar jest zobowiązany przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem. Odbiór jest możliwy przez osobę trzecią nie będącą stroną umowy za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz pisemnego upoważnienia do odbioru towaru.
16. Informacje o kosztach związane z wysłaniem przesyłki znajdują się w formularzu składania zamówienia.
17. Kupujący ma obowiązek sprawdzić stan Towaru przy jego odbiorze od przewoźnika pod kątem ustalenia, czy nie jest on uszkodzony. Jeśli zakupiony towar dotarł do Klienta w stanie wskazującym na uszkodzenie mechaniczne lub jest niekompletny, Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia w obecności przewoźnika protokołu reklamacyjnego oraz skontaktowania się jak najszybciej ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.
18. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian lub rezygnacji z dostępnych form dostawy.
19. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie złożonego przez Klienta zamówienia zastrzega się możliwość dodatkowych kontaktów telefonicznych lub mailowych z Klientem.
20. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Klienta
w formularzu rejestracyjnym są niepełne, błędne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.


§ 3

Reklamacje

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.
2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres siedziby Sklepu osobiście lub wysłana listem poleconym. Może być też wysłana e-mailem za potwierdzeniem odbioru na
adres: engelux.pl
3. W przypadku reklamacji prosimy o dołączenie protokołu reklamacyjnego, kopii dowodu sprzedaży oraz – w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem – kopii protokołu szkodowego spisanego z przewoźnikiem.
4. W przypadku złożenia reklamacji Klient powinien dostarczyć towar pod adres siedziby Sklepu.
5. Reklamacji nie podlega towar uszkodzony z winy Kupującego. W przypadku odesłania przez  Kupującego towaru do Sprzedającego w celu reklamacji, która z wyżej wymienionego powodu nie może być uwzględniona, koszty ponownego  wysłania towaru przez Sprzedającego do Kupującego ponosi Kupujący.
6. W przypadku umów zawartych z osobami mającymi status konsumenta, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Kupującego inny sposób zaspokojenia. Jeżeli Kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu
w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
7. W przypadku umów zawartych z przedsiębiorcami stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. W takim przypadku wadliwy towar należy zapakować w oryginalne opakowanie łącznie
z wszystkimi dodatkami, jakie przedsiębiorca otrzymał przy dostawie oraz dołączyć dokładny opis reklamacji. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy przedsiębiorcy, wszelkie koszty związane z reklamacją pokrywa przedsiębiorca.
8. Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko
i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu szkodowego podpisanego przez Klienta i dostawcę przesyłki.
9. Nie spisanie przez Klienta i dostawcę przesyłki protokołu szkodowego jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sklepu za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a Klient traci prawo reklamowania ich.
10. Powyższe dwa podpunkty dotyczą zarówno bezpłatnej dostawy firmowej, jak i dostawy przez Pocztę Polską lub kuriera.
11.
Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotów. Towary pod zamówienie klienta: tynki, farby, inne, określone w takcie sprzedaży, nie będące w stałej sprzedaży sklepu nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotów.

 § 4

Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru.
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
6) dostarczania prasy,
7) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych hazardowych

3. Chcąc odstąpić od umowy Klient powinien w oznaczonym terminie wysłać do Sklepu oświadczenie e-mailem na adres engelux@o2.pl.  Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania.
4. Do zwracanego towaru prosimy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży.
5. Klient pokrywa koszt odesłania towaru, a także ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.
6. Przed dokonywaniem wysyłki zwrotnej, Klient zobowiązany jest skontaktować się z obsługą sprzedaży pod numerem telefonu +48 518-430-490
7. Sklep zobowiązuje się do rozliczenia z Klientem niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki ze zwróconym towarem i dokumentem sprzedaży.
8. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony
z wszelkich zobowiązań.
9. W przypadku pozostałych Klientów, nieposiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 5

Rejestracja i ochrona danych osobowych

1. Osoba wypełniając formularz rejestracyjny w sklepie Engelux dobrowolnie oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, administratorem państwa danych osobowych jest firma Engelux. Dane osobowe będą przechowywane w naszej bazie przez okres 5 lat.
2. Klient wypełniając formularz rejestracyjny wyraża tym samym zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych w bazie sklepu internetowego Engelux  oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji i obsługi zamówień przez Sklep, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu Internetowego nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
3. Klient zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Sklep zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
4.
Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym.
W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) sklepu internetowego Engelux.

5. Z usługi e-mail Newsletter można zrezygnować wysyłając do Sprzedającego maila pod adres engelux@o2.pl z informacją o rezygnacji lub klikając w link podany na końcu każdej wiadomości przysłanej przez Newsletter.

§ 6

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, a żądanych przez Użytkownika.

I. Definicje

1. Administrator – oznacza ENGELUX Cezary Zawadzki prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Cezary Zawadzki pod numerem 18654/99/H. Siedziba firmy znajduje się przy ul. Reymonta 21 w Jędrzejowie. Pod numerem NIP 9591253630, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności nieduże pliki tekstowe, zapisywane
i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie  www.engelux.pl

6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7.
Użytkownik –  oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa
o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania tudzież oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu i przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani jakichkolwiek informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia przechowywania i dostępu do plików cookies w jego Urządzeniu. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z wszystkich funkcji Serwisu może się okazać niemożliwe.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:
1) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
2) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
3) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

b. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
- Google Analytics [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA],

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies w Urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji
w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 § 7

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 31 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
2. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedającym a Klientem będącym przedsiębiorcą jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwość sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw.
 
4. Sklep dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach sklepu internetowego Engelux były na najwyższym poziomie, jednakże Sklep nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego oraz w przypadku przeprowadzania remanentu w Sklepie Stacjonarnym. 
5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
6. W przypadku wszelkich wątpliwości ze strony Klienta prosimy o kontakt pocztą e-mail: engelux@wp.pl lub telefonicznie +48 518-430-490

 

Regulamin obowiązuje od dnia 14.07.2014 r.


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl